POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHIATRII - Kazusy
>Aspekty prawne

Ford kontra Wainwright - opis

komentarz

Alvin Ford został skazany na karę śmierci za zabójstwo pierwszego stopnia. Specjaliści od zdrowia psychicznego stwierdzili, że nie wykazywał objawów zaburzeń psychicznych podczas dokonywanego przez siebie czynu, a także w czasie rozprawy sądowej. Jednakże w celi śmierci jego stan psychiczny zaczął się systematycznie pogarszać, miał omamy i wizje, twierdził, że jest papieżem, oskarżał strażników o torturowanie jego bliskich oraz chwalił się, że to on powołuje sędziów do pracy w Sądzie Najwyższym Stanu Floryda. Obrońca Forda powołał dwóch psychiatrów do oceny stanu jego zdrowia, w tym oceny możliwości rozumienia wyroku, który otrzymał. Jeden z nich orzekł, że Ford cierpi na zaburzenia psychiczne i nie jest świadomy tego, co go czeka oraz nie rozumie dlaczego został skazany. Następnie zgodnie z prawem stanu Floryda prokurator powołał trzech psychiatrów, którzy na podstawie 30-minutowego wywiadu orzekli, że skazany wykazuje objawy pewnych problemów psychicznych, ale rozumie na czym polega kara, wie dlaczego ją otrzymał, tak więc nie ma przeciwskazań do jej wykonania. Prokurator podtrzymał karę śmierci.

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, jako amicus curiae, przekonywało, że wątpliwości co do stanu psychicznego osoby skazanej powinny być dogłębnie rozpatrzone przed utrzymaniem wyroku. Przedstawiciele Towarzystwa zaproponowali, aby po pierwsze (1), odbyło się spotkanie psychiatrów wydających sprzeczne opinie i omówienie przez nich wzajemnych wątpliwości, po drugie (2) zatrudnieni zostali psychologowie jako asystenci mający pomóc w przeprowadzaniu diagnozy psychiatrycznej, i po trzecie (3) psychiatrzy wydający opinię przedstawili dokładne wytyczne na podstawie których diagnozują oni zdolność skazanego do rozumienia wyroku. Dwóch sędziów Sądu Najwyższego Stanu Floryda przychyliło się do oceny APA i zaapelowało o ponowne rozpatrzenie wyroku w sytuacji w której może dojść do naruszenia Ósmej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Opracowano na podstawie:

Ford v. Wainwright (APA),

Ford v. Wainwright (Justia)