POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHIATRII - Kazusy


            


BIOETYKA / WPROWADZENIE
   Personel medyczny a pacjent
   Opieka zdrowotna
      Alokacja zasobów
         Terapie niestandardowe
         Ograniczenie wiekowe
         Bezprawne wydawanie recept
         Środki o niesprawdzonej efektywności
      Szpitalne komisje etyczne
         Etyczne konsultacje w neonatologii
   Ochrona praw pacjenta
      Prawo do informacji
      Prawo do decydowania o sobie
      Prawa dzieci
      Prawa osób z zaburzeniami psychicznymi
   Prokreacja
      Aborcja
         Zagrożenie dla zdrowia matki
         Ciąża w wyniku przestępstwa
         Poważne upośledzenie płodu
         Ciąża obumarła
      Krzywda prenatalna
      Reprodukcja medycznie wspomagana
         Macierzyństwo zastępcze
         Zapłodnienie in vitro
         Sztuczne zapłodnienie
         Diagnostyka preimplantacyjna
      Diagnostyka prenatalna
         Odmowa skierowania na badania prenatalne
      Prawo kobiety do informacji
   Śmierć i umieranie
      Definicja śmierci
      Rezygnacja z podtrzymywania życia
         - w przypadku pacjentów kompetentnych
            - gdy pacjent sprzeciwia się prowadzeniu terapii
            - gdy pacjent sprzeciwia się zaniechaniu terapii
            - gdy pacjent nie zdaje sobie sprawy z mechanizmu terapii
         - w przypadku pacjentów, którzy utracili kompetencję
            - gdy pacjent jest terminalnie chory
            - gdy pacjent znajduje się w trwałym stanie nieświadomości
            - gdy pacjent nie jest ani terminalnie chory, ani nie pozostaje w trwałym stanie nieświadomości
         - w przypadku pacjentów, którzy nigdy nie byli kompetentni
         Rezygnacja z podtrzymywania życia noworodków
         Rezygnacja z podtrzymywania życia w stanie terminalnym spowodowanym nowotworem
      Letalna analgezja
      Eutanazja i wspomagane samobójstwo
         Niezmedykalizowana pomoc w samobójstwie
         Pomoc w samobójstwie przez zagłodzenie
         Eutanazja noworodków
      Prawo do decydowania o pośmiertnych losach ciała
   HIV / AIDS
      Poufność danych
   Genetyka
      Eugenika
         Selekcja zarodków
ETYKA W POLITYCE
   Państwo - jednostka
      Obywatelskie nieposłuszeństwo
      Polityczne zobowiązanie
   Stosunki międzynarodowe
      Krytyka realizmu politycznego
   Etyka wojny
      Odstraszanie nuklearne
      Terroryzm
      Brudne ręce
   Kłamstwo
ETYKA W PSYCHIATRII
   Aspekty prawne
BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA
   Etyka w praktyce medycznej
      Świadoma zgoda
         Leczenie bez zgody
            Przymus medyczny
               w przypadku pacjentki w ciąży
               w przypadku osoby, która chce zagłodzić się na śmierć
            Leczenie noworodków bez zgody rodziców
            Świadczenia udzielone osobie w stanie nietrzeźwości
            Ratowanie pacjenta nieprzytomnego
         Zgoda zastępcza
         w przypadku pacjentów w podeszłym wieku
         zgoda na wykorzystanie pobranego materiału biologicznego
         na leczenie w szpitalu psychiatrycznym
         Odmowa zgody na agresywne leczenie
         Stosowanie urządzeń medycznych u pacjentów niepoinformowanych o ich działaniu
         Niezgoda pacjenta na interwencję zalecaną przez lekarza
         Pacjent niewykonujący zaleceń lekarza
         Odmowa zgody na przetoczenie krwi przez świadków Jehowy
         Niezgoda małoletniego pacjenta na intensywne leczenie
         Zgoda rodziny
      Przekaz informacji medycznych
         Informacje od pacjenta
            Prawdomówność pacjenta
         Informacje dla pacjenta
            Mówienie prawdy pacjentowi
         Informacje o pacjencie
            Poufność danych
            Poświadczenie nieprawdy
      Odmowa świadczeń i klauzula sumienia
         w przypadku świadczenia niezgodnego z sumieniem lekarza
         Odmowa leczenia dziecka wbrew woli rodziców
         Odmowa skierowania na badania prenatalne
      Racjonowanie świadczeń
   Etyka badań medycznych
      Badania z użyciem ludzkich tkanek
      Badania kliniczne
         Konflikt interesów
         Próby kliniczne fazy I w onkologii
         - z udziałem dzieci
   Etyka w dziedzinach medycyny
      Intensywna terapia
      Transplantologia
         Pobieranie komórek, tkanek i narządów od żywego dawcy
            Przeszczepy wielonarządowe
            Pobieranie narządów od anencefalicznych noworodków
         Transplantacja narządów ze zwłok
            Pobieranie narządów od anencefalicznych noworodków, uznanych za martwe
         Ksenotransplantacja
      Ginekologia i położnictwo
         Konflikt praw kobiety ciężarnej i płodu
            w wypadku płodu na granicy przeżywalności poza organizmem matki
            w wypadku płodu dojrzałego do narodzin
            w wypadku płodu po wyraźnym przekroczeniu granicy zdolności do życia poza organizmem kobiety
      Neonatologia i pediatria
      Psychiatria i ochrona zdrowia psychicznego
      Onkologia
      Ochrona przed bólem i opieka paliatywna
         Paliatywna sedacja
         Hospicja domowe
   Etyka zawodów medycznych
      Etyka lekarska
         Błąd lekarski
            Błąd diagnostyczny
         Odpowiedzialność prawna lekarza
         Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu
         Odpowiedzialność dyscyplinarna
            Sankcje za dyskredytowanie innych lekarzy
            Sankcje za nieprzestrzeganie zakazu reklamy
            Odpowiedzialność za odmowę leczenia
         Odpowiedzialność karna
            Sankcje za bezprawne wydawanie recept
            Sankcje za poświadczenie nieprawdy o stanie zdrowia pacjenta
         Leczenie samego siebie i swojej rodziny
      Etyka farmaceutyczna
         Klauzula sumienia w farmacji
      Etyka ratownika medycznego