POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Śmierć i umieranie>Eutanazja i wspomagane samobójstwo>Niezmedykalizowana pomoc w samobójstwie

Kazus Dianne Pretty - komentarz

opis


Prawnik D. Pretty w apelacji starał się uzasadnić pogląd, że prośba powódki odnosi się wyłącznie do pomocy w samobójstwie i uznanie takiego prawa nie wolno rozszerzać na dobrowolne zabójstwo. Z poglądem tym nie zgodzili się sędziowie Izby Lordów. Lord Bingham of Cornhill referując w Izbie Lordów stanowisko sędziów wobec apelacji powódki stwierdził, że w odniesieniu do osób tak „głęboko niesprawnych”, jak pani Pretty, i niezdolnych do samobójczego aktu prawo do pomocy w samobójstwie staje się prawem do „bycia zabitym przez trzecią stronę i to bez udzielania pomocy tej stronie”. Z tego powodu granicy między pomocą w samobójstwie a eutanazją czynną, którą próbował zakreślić w apelacji prawnik D. Pretty, w przypadku powódki nie da się w sposób logiczny uzasadnić [1].

Członkowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w orzeczeniu w sprawie pani Pretty posługiwali się terminem „pomoc w samobójstwie”. Jednak lektura tego dokumentu pozwala na postawienie tezy, że i oni podzielali stanowisko Izby Lordów.

Prawnik powódki twierdził, że odrzucenie apelacji przez Izbę Lordów jest sprzeczne z następującymi przepisami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : art. 2 ust. 1 (prawo do życia), art. 3 (zapobieganie nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu), art. 8 ust. 1 i ust. 2 (poszanowanie prawa do prywatnego życia), art. 9 ustępy 1 i 2 (prawo do manifestowania własnych przekonań) oraz art. 14 (zapobieganie dyskryminacji) [2]. Członkowie Trybunału odrzucili jednogłośnie odwołanie w odniesieniu do wszystkich przywołanych przez D. Pretty uregulowań Konwencji.

Źródło: Kazimierz Szewczyk, Bioetyka, Państwowe Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.

[1] House of Lords, Opinions of the Lords of Appeal for Judgment in the Cause the Queen On the Application of Mrs Dianne Pretty v. Director of Public Prosecutions and Secretary of State for the Home Department, [2001]UKHL 61.
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd011129/pretty-1.htm

[2] M.A. Nowicki, Bezwzględny szacunek dla życia, „Rzeczpospolita”, z dnia 8 maja 2002.