POLSKI  ENGLISH

[VIII SA/Wa 542/07]

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczący realizacji prawa do ochrony zdrowia i zabezpieczenia egzystencji osób niepełnoprawnychStan faktyczny

W.W. starał się o uzyskanie zasiłku stałego od Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego miesięczne zarobki wynosiły 402,01 zł, natomiast przepisy ustawy o pomocy społecznej stanowią, że wysokość zasiłku stałego stanowi różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (określonym przez rozporządzenie Rady Ministrów, wynoszącym w 2006 r. 477 zł), a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie oraz niższa niż 30 zł miesięcznie. W związku z tym Skarżącemu przyznano zasiłek w wysokości 74,99 zł miesięcznie.


Powołane przepisy

Artykuł 68 i 69 Konstytucji RP

europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności


Teza orzeczenia

Forma i wysokość zabezpieczenia społecznego określana jest przez ustawę. Nie mogą one zostać określone na podstawie praw do ochrony zdrowia oraz pomocy w zabezpieczeniu egzystencji gwarantowanych przez Konstytucję RP lub europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.


Fragmenty uzasadnienia

1. Skarżący zarzucił organom pomocy społecznej naruszenie art. 68 (prawo do ochrony zdrowia) oraz 69 (prawo osób niepełnosprawnych do zabezpieczenia egzystencji) oraz szereg przepisów europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

2. Sąd zdecydował, że zarzuty są bezzasadne, gdyż mimo że prawo do ochrony zdrowi oraz prawo osób niepełnosprawnych do zabezpieczenia egzystencji gwarantowane są przez Konstytucję, formę i szczegóły ich realizacji ustawodawca określa w ustawie Jeśli chodzi o art. 68 i art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na które min. powołał się skarżący, należy wyjaśnić, że jak wynika z treści powołanych norm - statuując prawo obywatela do ochrony zdrowia i pomocy w zabezpieczeniu egzystencji wskazuje ona równocześnie, że zakres i formy tego zabezpieczenia określa ustawa. Zakres zabezpieczenia społecznego i formy, w jakich realizuje je pomoc społeczna państwa, określa obowiązująca ustawa o pomocy społecznej, na podstawie której została rozpoznana niniejsza sprawa”

3. Również Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie stanowi formy oraz szczegółów realizacji praw przez nią gwarantowanych.„Organy nie mogą ustalić wyższej kwoty zasiłku stałego w oparciu o normy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ponieważ powołana Konwencja nie ustala zasad udzielania przez państwo pomocy społecznej”

źródło

Opracował: Maciej Juzaszek