POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Przeglądy aktów prawnych
Ochrona przed bólem i opieka paliatywna

  | Wszystkie | Prawa o zasięgu światowym | Prawa o zasięgu europejskim | Prawa w USA | Prawa polskie | Prawa w Wielkiej Brytanii | Prawa w Australii | Prawa we Francji | Prawa w Belgii | Prawa w Niemczech | Prawa w Austrii | Prawa w Kanadzie | Prawa w Szwajcarii | Prawa w Holandii | Prawa w Irlandii |
Prawa o zasięgu światowym

Cancer Pain Relief and Palliative Care – WHO 1990

Cancer control: Knowledge into action. Palliative care – WHO guide for effective programs 2007

The IAHPC Manual of Palliative Care 2013

Prawa o zasięgu europejskim

Rekomendacja w sprawie ochrony praw i godności osób terminalnie chorych i umierających – Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nr 1418 (1999)

Rekomendacja w sprawie organizacji opieki paliatywnej – Komitet Ministrów Rady Europy nr 24 (2003)

Załącznik do rekomendacji w sprawie organizacji opieki paliatywnej – Komitet Ministrów Rady Europy nr 24 (2003)

Raport dotyczący standardów i norm dla opieki hospicyjnej i paliatywnej w Europie: część 1 – Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (EAPC)2010

Raport dotyczący standardów i norm dla opieki hospicyjnej i paliatywnej w Europie: część 2 – Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (EAPC) 2010

Karta Praska – Europejskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej (EAPC), Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej (IAHPC), Światowy Sojusz Opieki Paliatywnej (WPCA), Obserwatorium Praw Człowieka (HRW) i Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej (PTMP) 2012

Prawa w USA

Palliative Care Delivery Act

Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care – National Consensus Project for Quality Palliative Care 2009

Mediacare Hospice Benefit – U.S Department of Health and Human Services 2013

Patient Centered Quality of Life Act

Palliative Care Education and Training Act (The Wyden bill)

Hospice Mediacare & Medicaid Regulations – Code of Federal Regulation rozdział IV

Prawa polskie

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" – z dnia 1 lipca 2005 r.

Opieka paliatywna w Polsce — od idei do praktyki (również lekarza rodzinnego) – raport 2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej – Poz. 1347, z dnia 29 października 2013 r.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna – Nr 73/2013/DSOZ, z dnia 9 grudnia 2013 r.

Prawa w Wielkiej Brytanii

End of Life Care Strategy. Promoting high quality care for all adults at the end of life – Department of Health 2008

End of Life Care Strategy. Quality Markers and measures for end of life care – Department of Health 2009

Prawa w Australii

Palliative Care Service Provision in Australia: A Planning Guide – Palliative Care Australia 2003

Standards for Providing Quality Palliative Care for all Australians – Palliative Care Australia 2005

A guide to Palliative Care Service Development: A population based approach – Palliative Care Australia 2005

Supporting Australians to Live Well at the End of Life. National Palliative Care Strategy 2010 – Australian Health Ministers

National Pain Strategy Pain Management for all Australians – National Pain Summit initiative 2011

An ethical framework for integrating palliative care principles into the management of advanced chronic or terminal conditions – National Health and Medical Research Council (NHMRC) Australia 2011

Palliative Care Services Plan 2013-2017 – Ministry of Health 2013

Prawa we Francji

La loi n°99-477 gwarantujące dostęp do opieki paliatywnej – z 9.VI.1999

La loi n° 2005-370 o prawach osób będących u kresu życia – z 22.IV.2005

Décret n°2006-122 poświęcony projektowi instytucji i opiece społecznej lub medyczno-społecznej w dziedzinie opieki paliatywnej – z 6 II 2006

Décret n° 2010-158 w sprawie utworzenia l'Observatoire national de la fin de vie – z 19 II 2010

Prawa w Belgii

Les soins palliatifs : oser en parler… (Opieka paliatywna: odważmy się o niej mówić) – Union Nationale des Mutualités Socialistes

Loi relative aux soins palliatifs (Prawo o opiece paliatywnej) – 14.6.2002

Prawa w Niemczech

§ 39a Stationäre und ambulante Hospizleistungen (Stacjonarne i ambulatoryjne usługi hospicyjne) – Księga V Sozialgesetzbuch (SGB) 

§ 37b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (Specjalistyczna ambulatoryjna opieka paliatywna) – Księga V Sozialgesetzbuch (SGB) 

§ 132d Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

Rahmenvereinbarung über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung (Uzgodnienia ramowe o rodzaju, zakresie oraz gwarancji jakości stacjonarnych usług hospicyjnych) – na podstawie § 39a par. 1 zd. 4 SGB V

Ambulante Hospizdienste und stationäre Hospize vor existenziellen Problemen. Neuregelungen dringlich (Doniosłe problemy ambulatoryjnych służb hospicyjnych i hospicjów stacjonarnych. Pilna potrzeba nowych regulacji) – zalecenia Deutschen Hospiz- und PalliativVerband e.V., (Niemieckim Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej) z 13.03.2009

Rahmenvereinbarung zu den Voraussetzungen der Förderung sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang der ambulanten Hospizarbeit (Uzgodnienia ramowe o warunkach, wymaganiach oraz treści, jakości i zakresie ambulatoryjnej opieki hospicyjnej) – na podstawie § 39a par. 2 zd. 7 SGB V

Richtlinie zur Verordnung von SAPV (Dyrektywa regulująca przepisywanie SAPV) – GBA (Der Gemeinsame Bundesausschuss) 15.04.2010

Gemeinsame Hinweise von DHPV und DGP zur Umsetzung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) gemäß §§ 37b, 132d und 92 SGB V und Eckpunkte für einen Mustervertrag (Wskazówki co do wdrażania specjalistycznej ambulatoryjnej opieki paliatywnej oraz wytyczne dla umowy wzorcowej) – zaproponowane wspólnie przez DHPV (Deutsche Hospiz- und PalliativVerband) i DGP (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin) 28.11.2011

Bericht an das Bundesministerium für Gesundheit über die Umsetzung der SAPV-Richtlinie für das Jahr 2011 (Raport zdający sprawę z procesu wdrażania dyrektywy SAPV w 2011 roku, przygotowany dla Ministerstwa Zdrowia) – Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)

Empfehlungen für die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (Zalecenia dla Specjalistycznej ambulatoryjnej opieki paliatywnej) – GKV-Spitzenverbandes na podstawie § 132d Abs. 2 SGB V 23.6.2008 (w brzmieniu z 05.11.2012)

Prawa w Austrii

Abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung (Wielostopniowa opieka paliatywna i hospicyjna) – broszura Gesundheit Österreich GmbH 2007

Österreichischer Strukturplan Gesundheit 2012 (Austriacki Plan Rozwoju Strukturalnego w Opiece Zdrowotnej) – Gesundheit Österreich GmbH dla Ministerstwa Zdrowia 2012

Prozesshandbuch Hospiz- und Palliativeinrichtungen (Podręcznik procesowy dla instytucji hospicyjnych i paliatywnych) – Gesundheit Österreich GmbH dla Ministerstwa Zdrowia 2012

Gesamte Rechtsvorschrift für Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (Umowa o organizacji i sposobie finansowania opieki zdrowotnej) art. 3 – na podstawie Art. 15a B-VG

Prawa w Kanadzie

Canada Health Act 1985

Compassion Care Benefit – Employment Insurance Act 2004

Not to be forgotten. Care of Vulnerable Canadians – Parliamentary Committee on Palliative and Compassionate Care 2011

A Time for Transformative Change: A Review of the 2004 Health Accord – Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology 2012

A Model to Guide Hospice Palliative Care: Based on National Principles and Norms of Practice – Canadian Hospice Palliative Care Association 2013

Prawa w Szwajcarii

Nationale Leitlinien Palliative Care (Narodowe zasady opieki paliatywnej) – Bundesamt für Gesundheit (BAG) i Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) 2012

Nationale Leitlinien Palliative Care (Narodowe zasady opieki paliatywnej) – Bundesamt für Gesundheit (BAG) i Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) 2012

Nationale Strategie Palliative Care 2013–2015 (Narodowa strategia opieki paliatywnej) – Bundesamt für Gesundheit (BAG) i Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) 2013

Stand und Umsetzung von Palliative Care in den Kantonen 2013 (Stan i rezultaty wdrażania “Opieki paliatywnej” w kantonach)

Prawa w Holandii

Palliative care in the Netherlands. Factsheet – Agora 2012

Prawa w Irlandii

PALLIATIVE CARE FOR ALL. Integrating Palliative Care into Disease Management Frameworks – HSE (The Health Service Executive) i IHF (Irish Hospice Foundation) 2008

Strategic Plan 2012-15 – IHF (Irish Hospice Foundation)

PALLIATIVE CARE - Collated Service Plans 2013 – The Health Service Executive (HSE)