POLSKI  ENGLISH

Prawo do opieki zdrowotnej


Prof. UAM dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. (EUV) Wina ubezpieczonego a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i pieniężnych z zabezpieczenia społecznego

Przedmiotem opracowania jest zagadnienie winy osoby ubezpieczonej w kontekście nabycia lub utraty, względnie ograniczenia, prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Autor omawia kwestie dotyczące winy ubezpieczonego w kontekście losowości ryzyk socjalnych, problematykę sankcjonowania zachowań zawinionych przez beneficjentów systemu w świetle celu i funkcji regulacji prawnej w zakresie zabezpieczenia społecznego, poddaje analizie obowiązujące de lege lata ograniczenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w sytuacjach związanych z zawinionymi zachowaniami ubezpieczonych, przedstawia kryterium losowości wobec umyślności naruszenia obowiązku dbałości o własne zdrowie. Na zakończenie omawia problematykę sankcji w przypadku zawinionych nielosowych zachowań beneficjentów systemu opieki zdrowotnej.

  1. Wina ubezpieczonego a losowość ryzyk socjalnych
  2. Sankcjonowanie zachowań zawinionych przez beneficjentów systemu a cel i funkcja regulacji prawnej w zakresie zabezpieczenia społecznego
  3. Obowiązujące de lege lata ograniczenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w sytuacjach związanych z zawinionymi zachowaniami ubezpieczonych
  4. Kryterium losowości a umyślność naruszenia obowiązku dbałości o własne zdrowie
  5. Problematyka sankcji w przypadku zawinionych nielosowych zachowań beneficjentów systemu opieki zdrowotnej