POLSKI  ENGLISH

Prawa osób niepełnosprawnych


Kazimierz Szewczyk, Problemy bioetyczne w otępieniu starczym

 1. Zagadnienia wstępne – definicja bioetyki
 2. Aspekty medyczno-epidemiologiczne otępienia
 3. Aspekty etniczno-kulturowe otępienia
 4. Aspekty filozoficzne demencji
  1. Filozofia medycyny – modele demencji
   1. Model biomedyczny chorób umysłu
   2. Model normatywny chorób umysłu
   3. Model hybrydowy chorób umysłu
  2. Filozofia umysłu – problematyka tożsamości
   1. Koncepcja psychologiczna tożsamości
   2. Koncepcja tożsamości w teorii umysłu ucieleśnionego
   3. Krytyka tożsamości psychologicznej i tożsamość w teoriach o eksternalistycznej naturze umysłu
    1. Koncepcja tożsamości narracyjnej Paula Ricoeura
    2. Eksternalizm aktywny
    3. Koncepcja tożsamości społecznej
    4. Tożsamość społeczna - ujęcie Toma Kitwooda
  3. Koncepcje autonomii przydatne w refleksji bioetycznej nad demencją
   1. Koncepcja autonomii jako integralności (integrity view of autonomy)
   2. Model interesów aktualnych
    1. Model interesów aktualnych Jennifer Hawkins
   3. Autonomia jako zdolność wartościowania
 5. Standardy podejmowania decyzji w imieniu niekompetentnych chorych w demencji
  1. Standardy klasyczne podejmowania decyzji w imieniu chorych niekompetentnych
   1. Oświadczenia pro futuro (livings will, advance directives)
   2. Osądy zastępcze (substituted judgment, proxy consent, surrogate consent)
   3. Interes chorego najlepiej pojmowany (best interests)
  2. Alternatywne (nieklasyczne) modele podejmowania decyzji w imieniu chorych
   1. Model popierania sposobu życia (endorsed life approach)
   2. Model interesu substytucyjnego (substituted interests model)
  3. Planowanie opieki terminalnej (advance care planning)
 6. Ustawa o zdolności do czynności prawnych (Mental Capacity Act)